Ochrana údajů

Penzion zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

 

Zpracovávané osobní údaje:

identifikační údaje klienta – jméno, příjmení

kontaktní údaje klienta – těmito údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Jedná se o údaje, které jsou poskytovány ze strany klienta zcela dobrovolně a jsou pro penzion Švihák lázeňský nezbytné pro náležité uzavření smluvního vztahu s klientem k ubytování.

Zdroje získaných osobních údajů:

Identifikační údaje klienta – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) -  se souhlasem klienta při rezervaci či při příjezdu do hotelu

Kontaktní údaje klienta - se souhlasem klienta přes internet (email, sociální sítě)

Veškeré osobní údaje od klienta, jsou získané s jeho souhlasem a jsou řádně evidovány .

Použití osobních údajů

dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole

dle zákona o výběru ubytovacího poplatku

pro informování klienta o nových službách či nabídkách penzionu

pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů

Práva klienta

právo dostat informace o zpracování osobních údajů

právo na omezení zpracování osobních údajů

právo na opravu osobních údajů

právo na přenositelnost osobních údajů

právo na výmaz (právo být zapomenut)

právo vznést námitku

Všechny osobní údaje klienta jsou s náležitou péči spravovány a chráněny. Zaměstnanci penzionu, kteří s osobními údaji klienta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany penzionu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje.

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.